+ 31 10 268 10 08

Haalbaarheidsonderzoek Klushuur woningstichting ‘thuis

Voor Woonstichting ‘thuis in Eindhoven heeft Klaassen PBOV in samenwerking met Expert in Wonen een haalbaarheidsonderzoek Klushuur naar de toepasbaarheid, voor een 3-tal woningen in de Bloemenbuurt, uitgevoerd.

Inhoud onderzoek

  • Een technische & financiële analyse:
Hierbij wordt aan de hand van de technische kwaliteit van de woningen, woningplattegronden, waardentaxaties en kostenramingen van ingrepen, de technisch/financiële haalbaarheid van Klushuur in beeld gebracht.
Een uitsplitsing van werkzaamheden tussen verhuurder en klushuurder op basis van verschillende scenario’s. Zo nodig aangevuld met een (globale) bouwtechnische beoordeling. De uitkomst geeft richting aan de keuze voor het te hanteren klushuurmodel.

Een berekening van de exploitatiewaarde van de woningen ná ingreep, de rentabiliteit van de investering, zo nodig vergeleken met een traditionele investeringsaanpak. En natuurlijk een berekening van het zogenaamde woontegoed van de klushuurder.

  • Een marktverkenning:
Welke doelgroepen in de lokale woningmarkt hebben belangstelling voor Klushuur? Uitgesplitst naar leeftijdsgroep, inkomen, huishoudtype en leefstijl? En met welke communicatiemiddelen zijn deze doelgroepen te bereiken?
  • Een risicoanalyse:
Welke keuzes maak de verhuurder in de mate waarin een klushuurder ruimte krijgt om zelf te klussen in de woning? Hoever kan en wíl de verhuurder daar in gaan? En hoe wordt daarbij omgegaan met aspecten van veiligheid en (juridische) verantwoordelijkheid?

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van verhuurder en klushuurder worden in beeld gebracht en afgezet tegen relevante wet- en regelgeving (o.m. Bouwbesluit, Arbo-bouwplaats, fiscaliteit etc.). Natuurlijk komen hierbij de verschillende vormen van contracten en overeenkomsten, als ook de wijze waarop de klushuurder wordt begeleid en geïnformeerd aan de orde.

Resultaat

Het haalbaarheidsonderzoek wees uit dat in vergelijking met een traditionele aanpak, met de toepassing van Klushuur een betere balans tussen investeringskosten en exploitatieopbrengsten gerealiseerd kon worden. De Klushuur-aanpak resulteert in een sneller break-even point en dus een rendabeler exploitatie, dan een traditionele ingreep.

Voor meer informatie zie: Klushuur ‘thuis